افعال بی قاعده | نحوه شناسایی | جدول افعال بیقاعده | QQEnglish

مکالمات روزمره انگلیسی – قسمت اول

مکالمات روزمره انگلیسی – قسمت اول make + noun

سلام دوستان
مکالمات روزمره انگلیسی – قسمت اول را با توجه به نکات گرامری که در درس اول کتاب daily English 3 بکار رفته است آغاز می کنم .

I make my bed.

همانطور که در متن شماره ۱ می بینیدبه زمان حال ساده اشاره شده است.
و همانطور که میدانیم این زمان برای بیان کاری است که بطور مرتب انجام می شود و یا صورت میگیرد.
مثلا از روی عنوان درس میتوانیم بفهمیم که مرتب کردن رختخواب مورد نظر است و کسی آنرا انجام میدهد فرمول کلی این زمان به صورت زیر است:

 

make + noun

the bed. make I / You / They
a cake.
breakfast. makes She / He
coffee.

فاعل + مصدر بدون to

I make my bed.

من رختخوابم را جمع می کنم.

 

و برای سوم شخص مفرد مثل او و آن و یا اسم یک شخص مثلا serena فعل با s یاes که به آخرش اضافه میشود بیان میشود.

She makes a cake.

او کیک درست می کند.

 

مکالمه

Conversation:
Mom : Serena, it’s time to get up.
Serena : I’m still sleepy.
Mom : Do you know what to do after you have showered?
Serena : Yes, I make my bed.
Mom : Good. I made breakfast for you.
Serena : What’s for breakfast, mom?

با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان محمدصادق سبط الشیخ

 

زمان حال ساده

زمان حال ساده چیست ؟ برای شناخت زمان حال ساده با ما باشید!

زمان حال ساده :

سلام دوستان بدلیل اهمیت زمان حال ساده یکبار دیگر آنرا مرور می کنیم همانطور که قبلا گفتیم برای بیان حقایق و امور روزمره در زبان انگلیسی از زمان حال ساده استفاده میکنیم.

مثلا من سر کار میروم یک عادت و روتین است و مثال دیگر هوا در زمستان بسیار سرد است یک حقیقت است.

ساختار زمان حال ساده در زبان انگلیسی :

مفعول + فعل + فاعل

مثال :

I read book.

They read book.

در جملات بالا فاعل جملات I , They و read  فعل و book مفعول جمله میباشد.

سوالی کردن جملات حال ساده

برای سوالی کردن جملات حال ساده کلمه do و does را به ابتدای جمله اضافه میکنیم.

مثال :

I read book .

Do I read book?

He reads book.

Does he read book?

نکته : در سوم شخص مفرد با اضافه کردن does در جمله سوالی s آخر فعل اصلی حذف می شود.

مثال :

He reads book.

Does he read book?

منفی کردن زمان حال ساده

برای ساختن جملات منفی در زمان حال ساده کافی است do not را مابین فاعل و فعل اصلی اضافه کنیم .

توجه داشته باشید در جملات سوم شخص مفرد از does not استفاده می شود.

مثال:

I read book.

I do not read book.

He reads book.

He does not read book.

حالات خاص و استثناء در زمان حال ساده

دوستان ضمناً در سوم شخص مفرد افعال در زمان حال ساده s یا es می گیرند.
در این مورد بیان نکات زیر ضروری بنظر میرسد:

۱- در زمان حال ساده کلماتی که به s , sh , ch ,x ختم می شوند در جمع و سوم شخص به آنها es اضافه می شود.

bus ➖buses

dish➖dishes

watch➖watches

box➖boxes

pass➖passes

۲- کلماتی که به y ختم می شوند در جمع و سوم شخص y به ies تبدیل می شود.

study➖studies

story ➖ stories

try ➖ tries

city➖ cities

fly ➖ flies

 ۳- کلماتی که به f, fe ختم می شوند در جمع و سوم شخص ves می گیرند.

shelf ➖ shelves

knife ➖ knives

استثنا :

roof ➖roofs

همچنین داریم:

potato ➖ potatoes

do ➖ does

go ➖ goes

انواع زمان در زبان انگلیسی

انواع زمان در زبان انگلیسی _ بررسی زمان فعل در زبان انگلیسی