انواع زمان در زبان انگلیسی 

انواع زمان در زبان انگلیسی به ۴ بخش تقسیم می شود که هر کدام قواعد خود را دارد :

  1. زمان حال
  2. زمان گذشته
  3. زمان آینده
  4. زمان آینده در گذشته